Jeździec

Home / Porady jeździec / Umowa kupna-sprzedaży konia

Sprawdź także porady:

Porady jeździec

Umowa kupna-sprzedaży konia

W prawidłowo spisanej umowie kupna konia muszą się znaleźć następujące dane:

  • Data i miejsce zakupu
  • Imię, nazwisko, adres zameldowania, pesel, nr dowodu osobistego Sprzedającego
  • Imię, nazwisko, adres zameldowania, pesel, nr dowodu osobistego Kupującego
  • Imię, rasa, data urodzenia, płeć, maść, nr paszportu hodowlanego, imię matki, imię ojca kupowanego Konia
  • Stosowne noty prawne
  • Informacja, w jakim celu, do jakiej dyscypliny kupujemy konia

Precyzyjne określenie postanowień umowy może uchronić obie strony przed koniecznością prowadzenia długotrwałych sporów sądowych.

Od 2014 roku zmieniły się zasady dotyczące sprzedaży koni i rozszerzonej odpowiedzialności sprzedawców z tytułu rękojmi, która obecnie obejmuje wszystkie wady fizyczne i prawne rzeczy, zawarcie umowy w formie pisemnej może okazać się niezwykle pomocne przy dochodzeniu praw lub obrony przed roszczeniami kupującego.

Co to jest wada fizyczna rzeczy?

Wada fizyczna polega na tym, że rzecz jest niezgodna z zapisami umowy.

– czyli np. nie ma właściwości, które mieć powinna, ze względu na przeznaczenie lub okoliczności zapisane w umowie

– nie ma własności, o których istnieniu zapewnił nas sprzedawca

– nie nadaje się do celu, o którym poinformowaliśmy sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił do tego zastrzeżeń

– rzecz została wydana kupującemu w stanie niezupełnym

Wada prawna polega w szczególności na wszelkich obciążeniach rzeczy prawami osób trzecich lub ograniczeniach prawnych dotyczących możliwości rozporządzania rzeczą.

Jak określić strony umowy?

Przede wszystkim należy dokładnie określić strony umowy i podać ich strony identyfikacyjne. W przypadku ewentualnych roszczeń będziemy musieli te dane przedstawić. Precyzyjne określenie stron umowy (osoba fizyczna, osoba prawna) pozwoli na ustalenie jakie przepisy będą miały zastosowanie. Gdy stroną umowy jest osoba prawna  musimy pamiętać, aby zawrzeć w umowie informacje, kto ją reprezentuje.

Bardzo ważne jest wpisanie do umowy celu jakiemu ma służyć koń, czyli czy jest on kupowany do hodowli, sport, rekreacji, hipoterapii itp. Warto zawrzeć w opisie także informacje na temat poziomu wyszkolenia konia, a także dołączyć wyniki zawodów, w których brał udział – jeśli dotyczą one naszego przypadku. Sprzedawca także może ze swojej stronie zastrzec w umowie, że koń nie nadaje się do celu, jaki określiliśmy.

Zgodnie z przepisami, z chwilą kiedy został nam wydany koń, to na nas spoczywają zarówno korzyści, jak i obciążenia związane z jego posiadaniem. Chwilę wydania konia strony mogą również określić w umowie – np. na moment przekazania konia przewoźnikowi lub dostarczenia konia do naszej stajni.

Kolejnym ważnym punktem umowy jest określenie ceny, terminu zapłaty i sposobu jej przekazania. Jeżeli sprzedawca jest przedsiębiorcą i płatnikiem podatku VAT, powinien wystawić nam fakturę VAT.

Odpowiedzialność sprzedającego

Z tytułu rękojmi sprzedawca odpowiada wobec kupującego za wszystkie wady fizyczne i prawne rzeczy, które w niej tkwiły w chwili wydania.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady,o których kupujący wiedział (warto zapisać wszystkie wady fizyczne w umowie)

Za wszystkie pozostałe wady fizyczne sprzedawca będzie odpowiadał na zasadach rękojmi, chyba że strony zmodyfikują zasady odpowiedzialności, do czego są uprawnione na gruncie art. 558 k.c. Modyfikacja zasad odpowiedzialności może również polegać na skróceniu lub wydłużeniu terminu rękojmi np. z 2 lat do 1 roku.

Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy przedawnia się, a termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo o obniżeniu ceny upływa po roku od dnia stwierdzenia wady.

Patron honorowy
Patron honorowy
Sponsorzy
Partnerzy