Zaznacz stronę
Home / Porady jeździec / Umowa dzierżawy konia

Jeździec

Sprawdź także porady:

Porady jeździec

Umowa dzierżawy konia

Umowa dzierżawy należy do umów cywilnoprawnych. Z zawarciem umowy cywilnoprawnej mamy do czynienia również, gdy sprzedajemy konia, oddajemy go w pensjonat, w trening lub w dzierżawę, czy użyczenie. Pamiętajmy, że dzieje się to niezależnie od tego czy umowa została zawarta w formie ustnej, czy pisemnej.

Dzierżawa

Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz (art. 693 k.c.).

Podstawowym obowiązkiem wydzierżawiającego jest oddanie rzeczy do używania oraz pobierania pożytków. Kodeks cywilny rozróżnia pożytki naturalne i cywilne. W przypadku koni pożytkami naturalnymi jest np. źrebię, jeżeli w dzierżawę została oddana źrebna klacz, a cywilnymi – dochód z jazd, czy treningów prowadzonych na danym zwierzęciu.

Wydzierżawiający powinien zastrzec w umowie, jeżeli nie chce aby dzierżawca czerpał korzyści finansowe z  wykorzystywania konia, albo nie chce stracić źrebaka na jego rzecz.

Zgodnie z kodeksem w przypadku umowy dzierżawy trzeba pamiętać o :

  • zakazie zmiany przeznaczenia przedmiotu dzierżawy bez zgody wydzierżawiającego (art. 696 k.c.).
  • obowiązku pokrywania niezbędnych kosztów leczenia konia, ciąży spoczywającym na dzierżawcy (art. 697 k.c.).
  • dzierżawca bez zgody wydzierżawiającego nie może oddać konia osobie trzeciej do bezpłatnego używania ani go poddzierżawiać (art. 698 k.c.).
  • o terminie wypowiedzenia dzierżawy – na sześć miesięcy na przód przed upływem roku dzierżawnego (art. 704 k.c.) – jeśli w umowie nie są zawarte inne ustalenia.

W przypadku dzierżawy koni ważne jest, aby w umowie uregulować także kwestie związane z ponoszeniem odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez zwierzę, ponoszenia ryzyka związanego z „uszkodzeniem” lub „utratą” zwierzęcia oraz zasad związanych z utrzymaniem konia. Im bardziej konkretne, tym większa pewność, że zwierzęciu niczego nie zabraknie.

Do skutecznego zawarcia umowy dzierżawy konia nie jest wymagana forma pisemna, jednak warto to zrobić. Umowa pisemna w przypadku sporu jest cennym dowodem, wyraźnie mówi o obowiązkach dzierżawcy, oczekiwaniach wydzierżawiającego i zawiera wszystkie dodatkowe ustalenia poczynione przez strony umowy.

Tekst opracowany na podstawie http://lexhippica.pl/wybrane-umowy-cywilnoprawne-w-branzy-zwiazanej-z-jezdziectwem-cz-i-dzierzawa-koni/#more-98

Patron honorowy
Patron honorowy
Sponsorzy