SZYBKIE LINKI:

Ważny Komunikat Komisji Statutowej 2016

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

28.07.2016

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2015 poz. 1321), która została ogłoszona dnia 7 września 2015 r. Polskie związki sportowe, w tym Polski Związek Jeździecki, zostały zobowiązane do dostosowania swojej działalności, a w szczególności obowiązujących statutów, do wymagań ustawy o sporcie w nowym brzmieniu do dnia 8 września 2016 r.

W terminie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia ww. ustawy z dnia 23 lipca 2015 r., to jest 8 września 2016 r. wejdzie w życie zmiana art. 82 ustawy o sporcie, polegająca na dodaniu ust. 3-6 o następującej treści:

„3. Podmioty o statusie polskiego związku sportowego, które stały się polskimi związkami sportowymi na podstawie ust. 1 i nie dostosowały swojej działalności do wymagań niniejszej ustawy, stają się stowarzyszeniami w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach z dniem, w którym decyzja, o której mowa w ust. 4, stała się prawomocna.
4. Stwierdzenie niedostosowania działalności polskiego związku sportowego, o którym mowa w ust. 3, do wymagań niniejszej ustawy następuje w drodze decyzji ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.
5. O wydaniu decyzji, o której mowa w ust. 4, oraz o dniu, w którym ta decyzja stała się prawomocna, minister właściwy do spraw kultury fizycznej zawiadamia właściwy sąd rejestrowy.
6. Polskie związki sportowe, które na podstawie ust. 3 stały się stowarzyszeniami, dostosują swoją działalność do zmienionej formy, w szczególności statuty oraz regulaminy, w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja, o której mowa w ust. 4, stała się prawomocna.”

W związku z powyższym, ze względu na bezwzględną konieczność dostosowania statutu do ustawy o sporcie apelujemy do delegatów o obecność na Nadzwyczajnym walnym zjeździe delegatów Polskiego Związku Jeździeckiego, który odbędzie się w najbliższą sobotę 30 lipca na terenie Wyższej Szkoły Marketingu i Zarządzania w Lesznie. Pierwszy termin zjazdu wyznaczony jest na godzinę 11:00. Drugi termin na godzinę 11:30.

Zmiana Ustawy o Sporcie
Ustawy o Sporcie tekst jednolity