SZYBKIE LINKI:

III KONKURS OFERT na organizację Halowego Pucharu Polski DiM w 2021 r. i latach dalszych 

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

13.05.2020

Na podstawie uchwały Zarządu PZJ nr U/2813/3/E/2020 z dnia 10.05.2020: 

Zarząd PZJ z powodu nieopłacenia przez Hipodrom Sp. z o.o. w terminie faktury (FV0028/04/2020) za prawo do organizacji HPP DiM w Skokach przez Przeszkody unieważnia wyniki konkursu na organizatora HPP DiM w Skokach przez Przeszkody w roku 2021 i latach dalszych ogłoszone w uchwale nr U/2792/3/E/2020. Termin płatności FV0028/04/2020 minął w dniu 04.05.2020 roku. Jednocześnie Zarząd PZJ zatwierdza ogłoszenie nowego konkursu na organizację HPP DiM w Skokach przez Przeszkody w roku 2021 i latach dalszych na tych samych warunkach z dodatkowym warunkiem wpłaty do PZJ wraz ze złożeniem oferty kwoty za prawa do organizacji HPP DiM w Skokach przez Przeszkody w roku 2021. Kwota ta w przypadku niewygrania konkursu zostanie zwrócona oferentowi.
W przypadku oferenta, który wygra konkurs kwota ta nie zostanie zwrócona i automatycznie zostanie zaliczona na poczet opłaty za prawa do organizacji HPP DiM w Skokach przez Przeszkody za 2021 rok. Opłata za prawa do organizacji HPP DiM w Skokach przez Przeszkody wynosi minimum 15 000 PLN i jej wpłacona i tym samym zaoferowana wysokość będzie również brana pod uwagę przy rozpatrywaniu wyników konkursu ofert. 

Polski Związek Jeździecki ponownie ogłasza KONKURS OFERT na organizację Halowego Pucharu Polski DiM w 2021 r. i latach dalszych 

 

Polski Związek Jeździecki ogłasza

KONKURS OFERT

na organizację Halowego Pucharu Polski DiM w 2021 r. i latach dalszych

1. Organizator konkursu:

Polski Związek Jeździecki

ul. Karola Miarki 11d, 01-496 Warszawa

2. Opis zadania.

a) Organizacja Halowego Pucharu Polski DiM w 2021r. i latach dalszych w

konkurencjach

3. Halowy Puchar Polski Dzieci i Młodzieży w Skokach

Okres obowiązywania umowy – 1, 2 lub 3 lata

- lata : od 2021 roku

- opłata za prawo organizacji zawodów zgodnie z wymogami uchwały Zarządu PZJ nr U/2813/3/E/2020 wynosi minimum 15 000 PLN. Zadeklarowana Opłata za Prawo Organizacji Zawodów za 2021 rok musi być wpłacona do PZJ wraz ze złożeniem oferty, a dowód potwierdzenia przelewu na konto PZJ musi być załączony do przesłanej oferty. Zadeklarowana Opłata za Prawo Organizacji Zawodów będzie również brana pod uwagę przy rozpatrywaniu wyników konkursu ofert.

- pula nagród : minimum 30 000 PLN w bonach pieniężnych

4. Minimalne warunki jakie muszą spełniać Oferenci, których niespełnienie skutkuje

odrzuceniem oferty, to posiadanie zaplecza sportowo- socjalnego pozwalającego na

rozegranie zawodów, w tym:

a) plac konkursowy o wymiarach co najmniej 30 x 65 m a rozprężalnia 20 x 40 m

b) posiadanie stanowisk sędziowskich oraz biura zawodów umożliwiających właściwą

pracę osób oficjalnych;

c) zapewnienie odpowiedniego nagłośnienia obiektu (w tym rozprężalni) oraz

elektronicznego pomiaru czasu z tablicą pokazującą min. czas przejazdu;

d) posiadanie odpowiedniej liczby boksów stałych lub możliwość rozstawienia boksów

przenośnych, zapewnienie pierwszej ściółki w boksach, ujęcia wody;

e) zaplecze sanitarne dla uczestników i gości w odpowiedniej ilości;-

f) restauracja / bar z całodziennym wyżywieniem na miejscu zawodów ;

g) baza noclegowa w pobliżu do 10 km

h) parking dla koniowozów oraz parking dla samochodów osobowych

i) zagwarantowanie samofinansowania się imprezy w ramach posiadanych środków

własnych, dotacji i wpłat uczestników.

j) zapewnienie promocji PZJ i wskazanych sponsorów związku poprzez umieszczanie

logotypu PZJ w propozycjach, wynikach zawodów i innych dokumentach,

wywieszenie dostarczonych banerów itp., umieszczenie na parkurze przeszkody PZJ

oraz użycie stojaków z logotypem PZJ podczas dekoracji.

5. Oczekiwania względem Oferenta punktowane dodatkowo:

a) posiadanie utwardzonych ciągów komunikacyjnych pomiędzy placami

konkursowymi, rozprężalniami i stajniami (boksami) nie zmieniających swoich

parametrów niezależnie od warunków pogodowych;

b) posiadanie lub zapewnienie utwardzonych parkingów dla koniowozów i

samochodów osobowych nie zmieniających swoich parametrów niezależnie od

warunków pogodowych;

c) wyświetlanie bieżących wyników oraz aktualnego rankingu konkursu na rozprężalni;

d) miejsce do stępowania i spacerowania z końmi w razie złych warunków

atmosferycznych podczas trwania konkursów

e) dodatkowe atrakcje dla uczestników (szkolenie ,impreza integracyjna, gry i zabawy

grupowe itp. )

6. Warunki udziału.

- rozegranie HPP DiM dla różnych grup wiekowych w jednym miejscu i czasie oraz w

okresie trzech bieżących lat.

- oferty mogą składać kluby członkowskie PZJ posiadające aktualnie opłacone składki

członkowskie oraz nie posiadające statusu dłużnika PZJ. Oferenci muszą spełniać warunki

minimalne, określone w punkcie 4 oraz potwierdzić je oświadczeniem w formularzu

ofertowym.

- wpłata na konto PZJ opłaty za prawo do organizacji HPP DiM. Opłata za prawo organizacji zawodów zgodnie z wymogami uchwały Zarządu PZJ nr U/2813/3/E/2020 wynosi minimum 15 000 PLN. Zadeklarowana Opłata za Prawo Organizacji Zawodów za 2021 rok musi być wpłacona do PZJ wraz ze złożeniem oferty, a dowód potwierdzenia przelewu na konto PZJ musi być załączony do przesłanej oferty. Wysokość zadeklarowanej Opłaty za Prawo Organizacji Zawodów będzie również brana pod uwagę przy rozpatrywaniu wyników konkursu ofert. W przypadku wygrania konkursu opłata ta będzie obowiązywała również w kolejnych latach przewidzianych umową. W momencie nieuzyskania prawa do organizacji imprezy wyżej wymieniona kwota zostanie zwrócona. 

- pula nagród w postaci bonów pieniężnych do wykorzystania u minimum 5 różnych

podmiotów. Podział puli nagród według ilości startujących, I miejsce min. 800 zł w każdej

kategorii.

- zaproponowane warunki nie ulegną zmianie przez cały okres umowy w szczególności

wpisowe oraz nagrody. Istnieje możliwość zmiany warunków tylko na korzyść zawodników

po akceptacji Zarządu PZJ.

Weryfikacji złożonych ofert Zarząd PZJ dokona w drodze uchwały .Zarząd zastrzega sobie

możliwość kontaktu z oferentami w celu doprecyzowania przedstawionych ofert.

7. Kryteria oceny złożonych ofert i punktacja.

a - rozpatrywane będą jedynie oferty wypełniające w całości minimalne wymagania

określone w punkcie 4 niniejszego ogłoszenia.

b - każda oferta będzie punktowana na podstawie poniższych warunków

- organizacja imprezy za każdy rok - + 5 pkt.

- kwota puli nagród - + 0,5 pkt za każde 1000 zł ponad kwotę wymagalną

- wpłata opłaty za prawo organizacji zawodów - + 1 pkt za każde 1000 zł ponad kwotę

wymagalną

- dodatkowe nagrody rzeczowe - + 0,25 pkt za każde 1000 zł udokumentowanej wartości

nagród

- + 0,1 pkt za każdy m2 powierzchni wskazanego głównego placu konkursowego ponad

określone w punkcie 4 - nie więcej niż 20 pkt,

- + 0,2 pkt za każdy m2 rozprężalni ponad określone w punkcie 4 - nie więcej niż 20 pkt

- + 5 pkt doświadczenie i pozytywne opinie związanie z organizacją zawodów rangi

mistrzowskiej

- + 5 pkt za prawidłowość rozliczeń z PZJ w okresie ostatnich 3 lat;

- - od 1 do 30 pkt za nieprawidłowości przy organizacji imprezy rangi mistrzowskiej wskazaną

w sprawozdaniu sędziego PZJ w okresie ostatnich 3 lat;

- + 1 pkt za każdy stały boks udostępniony dla przyjezdnych zawodników

- +10 pkt za posiadanie lub zapewnienie utwardzonych ciągów komunikacyjnych pomiędzy

placami konkursowymi, rozprężalniami i stajniami nie zmieniającymi swoich parametrów niezależnie

od warunków pogodowych;

- +10 pkt za posiadanie lub zapewnienie utwardzonych parkingów dla koniowozów i

samochodów osobowych nie zmieniających swoich parametrów niezależnie od warunków

pogodowych;

- +10 pkt za wyświetlanie bieżących wyników oraz aktualnego rankingu konkursu na

rozprężalni;

- +1 pkt za stacjonarne zaplecze sanitarne dla uczestników za każdą działającą toaletę

- + 5 pkt za możliwość zakupienia siana, słomy, trocin u organizatora

-możliwość odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania z dodatkowych udogodnień dla koni (myjka max

+3 pkt (zależne od ilości miejsc do mycia), karuzela +1pkt, solarium+1pkt) łącznie max +5pkt

- + 5 pkt za własną bazę noclegową

- +5 pkt za dodatkowe atrakcje dla uczestników

8. Zarząd przy wyborze organizatora będzie kierował się następującymi kryteriami:

a) spełnianie warunków konkursu w obszarze minimalnym i obszarze warunków

dodatkowych (czym więcej spełnionych punktów tym lepiej);

b) uzyskana liczba punktów obliczona zgodnie z Pkt 7 (czym więcej punktów tym lepiej);

W przypadku zdobycia przez dwóch lub więcej Oferentów tej samej liczby punktów o

wyborze oferty decyduje w pierwszej kolejności większa ilość punków za pulę nagród i kwotę

za prawo organizacji a w przypadku dalszego braku rozstrzygnięcia głosowanie członków

Zarządu PZJ.

9. Decyzja zarządu dotycząca wyboru organizatora jest ostateczna.

10. Organizator otrzymuje prawo organizacji dopiero po podpisaniu umowy z PZJ na

organizację wskazanej imprezy mistrzowskiej co musi nastąpić w przeciągu 3 tygodni od daty

ogłoszenia wyników konkursu.

11. Składanie ofert.

a) Oferty należy składać do dnia 29 maja 2020 r. do godziny 12.00 na załączonym

druku w formie pisemnej do siedziby PZJ ,ul. Karola Miarki 11d, 01 -496 Warszawa,

osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kuriera. Oferta powinna być

podpisana przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta i

opatrzona pieczęcią oferenta.

b) Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie z adnotacją „Oferta na konkurs

ofert na organizację HPP DiM. Otwarcie i odczytanie ofert nastąpi podczas zebrania

zarządu. Analiza oraz wybór organizatora następuje w trybie niejawnym.

c) Oferty dostarczone po godzinie 12,00 dnia 29 maja 2020 roku (także przez pocztę,

kuriera) nie będą rozpatrywane.

d) Ogłoszenie wyników - klub, którego oferta zostanie wybrana do realizacji niniejszego

zadania zostanie powiadomiony o wyborze. Informacja taka znajdować się będzie

także na stronie internetowej PZJ. Klub, którego oferta zostanie wybrana zostanie

wpisany do kalendarza PZJ po podpisaniu umowy.

Zarząd PZJ zastrzega sobie prawo rozwiązanie niniejszego konkursu ofert bez podania

przyczyn.

Poniżej druk oferty:

>> LINK