SZYBKIE LINKI:

Konkurs na Kierownika Wyszkolenia PZJ

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

20.10.2019

Informujemy, że na konkurs ofert na Kierownika Wyszkolenia Jeździeckiego PZJ nie wpłynęła żadna oferta.

W związku z powyższym  na posiedzeniu w dniach 6-7. 10. 2019 roku Zarząd PZJ przyjął nastepującą uchwałę:

"Uchwała nr U/2597/13/Z/2019 z dnia 06 i 07. 10. 06.2019 r.

W związku z brakiem ofert -Zarząd PZJ postanawia o przedłużeniu Konkursu ofert na Stanowisko Kierownika Wyszkolenia Jeździeckiego PZJ do 30.11.2019 roku."

nie zmieniając warunków konkursu, które brzmią następująco:

Miejsce pracy: Polski Związek Jeździecki, 01-496 Warszawa, ul. Karola Miarki 11 D. Dni i godziny pracy będą ustalone przez Zarząd PZJ.

Wymagania - między innymi: - wykształcenie wyższe, - uprawnienia szkoleniowe minimum Instruktor Sportu z minimum 3-letnim udokumentowanym stażem w konkurencjach jeździeckich, - przedstawienie Strategii Rozwoju Polskich Konkurencji Jeździeckich do 2022 roku, - dobra znajomość języka angielskiego, - znajomość prowadzenia dokumentacji związanej z organizacją szkolenia, - znajomość przepisów PZJ i FEI, - doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym, - dobra znajomość programów MS Office obowiązujących w procesie szkolenia, - niekaralność (umyślne przestępstwo i przestępstwo skarbowe).

Zakres Obowiązków - między innymi: -nadzór i koordynacja realizowanych przez PZJ planów i programów oraz nadzór nad pracą trenerów kadr narodowych, -przestrzeganie przepisów PZJ i FEI, - prowadzenie niezbędnej dokumentacji w systemie papierowym i elektronicznym zgodnie z wymogami PZJ i MSiT, - prowadzenie sprawozdawczości zgodnie z przepisami PZJ, FEI i MSiT.

Dokumenty wymagane: życiorys, - list motywacyjny, - kopie dowodu osobistego, - kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i minimalnie 5 – letni staż pracy szkoleniowej w jeździectwie z uprawnieniami trenera I klasy, - zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych wystawione przez lekarza medycyny pracy, - sporządzona na piśmie i podpisana Strategia Rozwoju Polskich Konkurencji Jeździeckich do 2022 roku, - oświadczenie o niekaralności za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, - oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, - oświadczenie o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych”.

Termin i miejsce składania aplikacji na stanowisko Kierownika Wyszkolenia PZJ

– do 30. 11. 2019 roku włącznie.

- wszystkie dokumenty należy przesłać wyłącznie pocztą tradycyjną w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs na Stanowisko Kierownika Wyszkolenia PZJ” na adres: 01-496 Warszawa ul. Karola Miarki 11 D.

Aplikacje przesłane inną drogą nie będą rozpatrywane.

Konkurs na Stanowisko Kierownika Wyszkolenia PZJ będzie zgłoszony do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Komisja Konkursowa do rozpatrzenia aplikacji będzie powołana przez Zarząd PZJ. Jedno miejsce w Komisji Konkursowej jest przewidziane na przedstawiciela MSiT. Komisja Konkursowa oraz Zarząd PZJ przed ogłoszeniem wyników konkursu może zaprosić wytypowanych kandydatów na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne. Komisja Konkursowa po rozpatrzeniu nadesłanych ofert przedstawi Zarządowi PZJ kandydaturę na stanowisko Kierownika Wyszkolenia PZJ celem rozpatrzenia. Komisja konkursowa w przypadku braku odpowiednich kandydatur może wnioskować do Zarządu PZJ o unieważnienie konkursu. PZJ oficjalnie poinformuje MSiT o rozstrzygnięciu konkursu i wystąpi do MSiT o zgodę na zawarcie umowy z wyłonionym w konkursie Kierownikiem Wyszkolenia PZJ. Uzyskanie zgody MSiT będzie podstawą do zatrudnienia przez PZJ Kierownika Wyszkolenia wyłonionego w powyższym konkursie.

Zarząd PZJ ma prawo do odwołania wyżej wymienionego konkursu bez podania przyczyny.