SZYBKIE LINKI:

Odświeżony Regulamin Odznak Jeździeckich PZJ

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

05.02.2018

PISMO PRZEWODNIE DO REGULAMINU ODZNAK JEŹDZIECKICH.

 

Oddajemy do Państwa rąk odświeżony Regulamin Odznak Jeździeckich PZJ.

Po wielu latach funkcjonowania Systemu Odznak Jeździeckich, Systemu który w naszym odczuciu sprawdził się jako narzędzie szkoleniowe oraz stopniujące umiejętności jeździeckie, chcemy dostosować jego dalsze funkcjonowanie do sugestii płynących ze strony środowiska jeździeckiego.

Nowy Regulamin zawiera parę większych i mniejszych zmian, do tych najbardziej istotnych należą:

- zezwala się na skład Komisji Egzaminacyjnej zatwierdzonej przez WKE, składającej się z dwóch członków będących osobami spokrewnionymi  czy stacjonujących w jednym ośrodku. Zaleca się jednak rotację egzaminujących i korzystanie z   osób uprawnionych do egzaminowania stacjonujących w innych ośrodkach jeździeckich, aby zachować jak najwyższą jakość i wiarygodność przeprowadzanych egzaminów.

- obniża się wiek osób starających się o brązową odznakę do lat 7, dla odznaki srebrnej wiek minimalny pozostaje 8 lat, dla odznaki złotej wiek minimalny 14 lat  ( wg. rocznika ).

- podczas egzaminu praktycznego w części skokowej zlikwidowana została linia obowiązkowego zatrzymania, umiejętność panowania nad koniem zostaje oceniona na podstawie czworoboku oraz podczas części skokowej i jest jednym z   ważniejszych kryteriów oceny. Egzaminator może również zawsze wydać polecenie, by zdający zatrzymał konia w określonym miejscu w trakcie próby skokowej.

- zmiana w zakresie przeprowadzania egzaminu teoretycznego - odejście od przepytywania z szerokiego zakresu podanych zestawów pytań. W każdej z odznak egzamin teoretyczny ma charakter rozmowy, podczas której egzaminujący ocenia   czy egzaminowany posiada wiedzę z zakresu wiedzy podanego w regulaminie danej odznaki. Lista pytań pozostaje oczywiście nadal dostępna więc egzaminatorzy mogą z niej korzystać, a młodsi jeźdźcy posiłkować się nią podczas nauki.   Istotą jest jednak elastyczność i umiejętność dyskusji na temat wskazany w zakresie danej oznaki, nie zaś pamięciowe opanowanie haseł w formie – pytanie – odpowiedź. Lista przykładowych pytań będzie w najbliższym czasie   zaktualizowana, aby podkreślić kierunek zmian i by była bardziej dostosowana do potrzeb zdających.

- zniesiony zostaje okres karencji między kolejnymi egzaminami, zdający może podchodzić do kolejnego egzaminu właściwie w najbliższym możliwym terminie.

- dopuszczone zostały inne niż zwykłe kiełzna wędzidłowe. W ocenie egzaminatora pozostaje jednak decyzja, czy stosowane kiełzno nie jest zbyt mocne dla konia i może zawsze poprosić o zmianę na zwykłe, jeśli widzi, że umiejętności jeźdźca   są niedostosowane do używanego kiełzna. Na decyzję te wpłynęła ocena wieloletnich doświadczeń płynących z obserwacji zwłaszcza dzieci jeżdżących na kuchach, które bardzo często posiłkują się innymi niż zwykłe typami kiełzna.

Sam schemat odbywania się egzaminów nie ulega zmianom i odbywa się w następującej kolejności:

  1. Egzamin z opieki stajennej zgodnie z zagadnieniami dla danej odznaki, zawartymi w Regulaminie.

Przypominamy, że nadal zwolnieni z tego egzaminu są uczestnicy posiadający odznakę „ Jeżdżę Konno” lub certyfikat wystawiony przez szkoleniowca z aktualną licencją PZJ. Warto, aby ośrodki zachęcały do zdawania na tę pierwszą odznakę jeździecką – „Jeżdżę Konno, która w naturalny sposób wprowadza zwłaszcza najmłodszych w system podnoszenia kwalifikacji jeździeckich.

  1. Egzamin praktyczny:

- część ujeżdżeniowa – prawidłowe przejechanie programu dotyczącego danej odznaki. Osoby które zaliczyły pozytywnie część ujeżdżeniową dopuszczone są do części skokowej.

- część skokowa – prawidłowe, zgodne z założeniami podanymi w Regulaminie, dotyczącymi danej odznaki, pokonanie parkuru.

  1. Egzamin teoretyczny:

Do egzaminu teoretycznego mogą podejść osoby które nie zaliczyły części praktycznej. Egzamin teoretyczny polega na przeprowadzeniu rozmowy, podczas której egzaminujący ocenia czy osoba zdająca posiada wiedzę zgodnie z założeniami  danej odznaki.

Wszelkie poruszane zagadnienia muszą mieć swoje źródło w bibliografiipodanej w Regulaminie .

Zakładamy, że etap odznaki brązowej jest wprowadzeniem do trójszczeblowej gradacji i ma być zachętą do dalszego rozwijania się. Pytania zadawane przez egzaminatora powinny więc być przyjazne i dostosowane również do wieku uczestników.

 

Zachęcamy do zapoznania się z nowym Regulaminem, jednocześnie mając nadzieję, że zmiany w nim zawarte przyczynią się do dalszego rozwoju Systemu Odznak Jeździeckich, czyniąc sam egzamin bardziej przystępnym i przyjaznym.

Nowy regulamin Odznak Jeździeckich wchodzi w życie z dniem 15.02.2018r.

REGULAMIN ODZNAK JEŹDZIECKICH POLSKIEGO ZWIĄZKU JEŹDZIECKIEGO  DYSCYPLINY OLIMPIJSKIE