SZYBKIE LINKI:

Pełnienie innych funkcji przez Osobę Oficjalną

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

04.09.2017

Zarząd PZJ na ostatnim swoim posiedzeniu przyjął uchwałę o następującym brzmieniu: Osoba Oficjalna podczas pełnienia funkcji oficjalnych na zawodach Kalendarza PZJ nie może pełnić żadnych innych funkcji podczas tych zawodów pod rygorem zawieszenia licencji. Delegat Sędziowski PZJ jest zobowiązany takie przypadki odnotować w Sprawozdaniu Delegata Sędziowskiego PZJ. Zarząd PZJ postanawia, że w sytuacji nie odnotowania takiego przypadku w Sprawozdaniu Delegata Sędziowskiego podejmie wobec Delegata Sędziowskiego PZJ, na którym ciążył powyższy obowiązek decyzję o zawieszeniu licencji Sędziego PZJ. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia przez Zarząd ( 24.08.2017), ale nie dotyczy zawodów, których propozycje zostały zatwierdzone przed dniem przyjęcia uchwały ( 24.08.2017 r.).

Zarząd PZJ zgodnie z powyższym przyjął uchwałę o zmianie brzmienia punktu 2 Artykułu 1 Przepisów o Sędziach Jeździeckich wydanie 6.5 ze zmianami z dnia 21.03.2014. z :

 “Osoby oficjalne na zawodach mogą pełnić tylko jedną funkcję, do której zostały powołane (wyjątek stanowi delegat techniczny w powożeniu i osoby oficjalne w zawodach autoryzowanych sportu powszechnego)”

na :

Osoby Oficjalne  na zawodach Kalendarza PZJ mogą pełnić tylko jedną funkcję, do której zostały powołane w propozycjach tych zawodów. Osobom Oficjalnym nie wolno pełnić funkcji szkoleniowych związanych z rozprężaniem zawodników do konkursów przewidzianych programem tych zawodów, z obsługą komputerową tych zawodów, funkcji spikera na tych zawodach,  funkcji związanych z obsługą tych zawodów takich jak:  Dyrektor Zawodów, Dyrektor Sportowy, Kierownik Stajni itp.