SZYBKIE LINKI:

PZJ oczami Zarządu, czyli finanse i polityka ekonomiczna Związku od wewnątrz.

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

27.05.2018

Rok 2017 rozpoczęto ze stratą stanowiącą 283 028, 88 zł. Kwota ta jest niemałym brakiem, do czego należało już w styczniu dołożyć 90 000 CH (około 380 000zł) w związku z odroczoną na ten termin płatnością faktury do FEI z tytułu organizacji ME WKKW.

Jak zostało już poprzednio zaprezentowane, ratunkiem było radykalne cięcie kosztów, pozyskanie nowych środków finansowych (m.in. z tytułu sprzedaży praw do imprez PZJ), oszczędności płynące z nieodpłatnych świadczeń na rzecz Związku od różnych podmiotów zewnętrznych, a także skuteczna polityka windykacyjna.

Wymiana firmy księgowej, która nastąpiła po zamknięciu roku finansowego w kwietniu 2017, pokazała skalę chaosu. Wprowadzanie systemu księgowego Symfonia, gdzie wszystkie podmioty mają przyporządkowane rachunki, co pozwala na ich błyskawiczną identyfikację, zajęło kilka miesięcy, gdyż setki transakcji trzeba było na nowo, poprawnie przeksięgować z poprzedniego systemu księgowego na nowy. Błędy popełnione przez poprzednią księgowość wynikały z niechlujstwa w księgowaniu oraz braku jakiejkolwiek kontroli (nierozliczanie rozrachunków, nie uzgadnianie sald, nie prowadzenie windykacji). Dokładał się do tego brak szerokorozumianego zaangażowania w pracę, tzn. dane były wprowadzane, lecz gdy coś nie zgadzało, to nikt nie szukał i nie wyjaśniał skąd biorą się rozbieżności, ale robiono tajemnicze przeksięgowania, żeby do bilansu się zgodziło. Nie było prowadzonej też analityki danych pod kontem informacji dla Zarządu, co jest konieczne do właściwego zarządzania stowarzyszeniem.

Badanie bilansu i rachunku zysków i strat za 2016 wykonane przez biegłego rewidenta, ukazało wiele błędów i problemów, lecz w istniejącym bałaganie wiele spraw nie dało się wyjaśnić. Wraz z porządkowaniem i korygowaniem księgowości przez cały miniony rok, na jaw wyszły niezapłacone i zaległe faktury do FEI na kwot 115 702,20 CHF plus odsetki. Okazało się również, że część faktur została ukryta, co w bilansie opracowywanym przez biegłego w maju 2018 zostało dobitnie określone jako „oszustwo”.

Wykonana na koniec 2017 roku inwentaryzacja, którą poprzedziło uporządkowanie magazynu biura, wykazała, że na stanie związku znajduje się wiele zasobów, które wcześniej nie były wcale wykazywane. Zewidencjonowane zostały książki, materiały promocyjne czy też niewykorzystane stroje dla reprezentacji. Porównując wcześniejsze spisy ze stanem faktycznym widać również wiele braków – m.in. w gotówce, w ewidencji wydania zegarków, które przekazał do związku sponsor. Stosowne korekty będzie można prześledzić w sprawozdaniu finansowym za rok 2017.

Rok 2017 zakończony został z wynikiem finansowym minus 21 507, 75 zł (gdyby nie korekty za rok 2015 i 2016 oraz odsetki wynik byłby dodatni).

Konsekwentnie prowadzone oszczędności dotyczyły również samego Zarządu. Nikt nie pobierał etatowego wynagrodzenia, ale jedynie ryczałtową stawkę – 250zł za dzień uczestnictwa w Zebraniach lub reprezentację związku. Warto podkreślić, że wielogodzinne zebrania i dochodzące to tego dojazdy wiążą się z kilkunastogodzinnym czasem pracy za powyższą kwotę. Wobec powyższego, łączny koszt reprezentacji zarządu i dojazdów na posiedzenia za rok 2017 wyniósł 82 450 zł. Dla porównania w roku 2016 te same wydatki na pełnienie funkcji wyniosły 211 691,80 zł.

Znaczne oszczędności wynikają także z zmiany obsługi księgowej. W roku 2016 łączny koszt księgowości zewnętrznej wyniósł średnio 12 000 miesięcznie – łącznie 144 000 zł. W roku 2017, przez pierwszy kwartał prace dokończała ta sama firma, co kosztowało związek 49 200zł (styczeń – kwiecień 2017). Po zamknięciu rozliczeń za rok 2016, Zarząd podjął decyzję o zmianie formy obsługi księgowej. Rozpoczęto prace nad przeniesieniem całości księgowości z przestarzałego systemu Fakir, na powszechnie używaną w innych stowarzyszeniach Symfonię. Wiązało się to z ogromnym nakładem prac – wspomnianym wcześniej, przeksięgowaniem wcześniejszych rozliczeń a także z zupełnie nowym sposobem księgowania. Rezygnacja ze współpracy z dotychczasową firmą księgową wiązała się z przesunięciem części obowiązków na pracowników biura oraz zatrudnieniem nowej firmy zewnętrznej. Całkowity koszt podwyżek dla pracowników wynikający z poszerzeniem zakresu obowiązków o prace z obszaru księgowości wynosił ok. 2 000 zł plus dochodzi do tego Biuro Księgowe pobierające opłatę 2460 zł/ miesięcznie.

Dla pozytywnego rachunku Związku duże znaczenie ma pozyskiwanie partnerów, którzy świadczyli usługi dla PZJ nieodpłatnie lub poniżej ceny rynkowej. Przykładem może być zorganizowanie Walnego Zjazdu bez żadnych kosztów dla PZJ w Lesznie, liczne zebrania Zarządu w partnerskich ośrodkach, które nie pobierały opłaty za wyżywienie lub nocleg swoich gości. Również zaplecze informatyczno – komputerowe zbudowane zostało przy minimalnych kosztach. Serwer oraz kilka komputerów trafiło do Związku zupełnie za darmo, równocześnie obsługa informatyczna po darmowym okresie prowadzona jest na bardzo preferencyjnych warunkach.

Zarządzanie związkiem wiąże się nie tylko z bieżącym funkcjonowanie oraz oszczędnościami, ale w przypadku PZJ, który dużą część swojego budżetu opiera na dotacjach z Ministerstwa Sportu i Turystyki, duże znaczenie ma dysponowanie i właściwe rozliczanie tych środków. W roku 2016 nie zostały wykorzystane lub niewłaściwie zostały rozliczone środki w wysokości 129 507, 80zł. Cała kwota musiała zostać zwrócona do Ministerstwa plus odsetki. Natomiast w 2017 r. niewykorzystane środki wyniosły 42 187,36 zł (w tym znalazło się między innymi wycofanie Polskiej reprezentacji ze startu w ME w Goetheborgu i trzeba było z dotacji seniorskiej zwrócić 8 447, 34 zł).

Zwroty są czasem nie do uniknięcia, gdyż Ministerstwo wymaga zgłaszania zmian, w tym też wycofania pary z akcji, na dwa tygodnie przed planowanym działaniem. W sytuacjach np. nagłych niedyspozycji koni, nie można tego terminu dochować, lecz sprawne zarządzanie musi sprowadzać kwoty zwrotów do absolutnego minimum.

Kwestie ekonomiczne z pewnością wzbudzają wiele emocji. Szerzej sprawy te prezentuje opracowanie przygotowane przez p. Ewelinę Ćwiklak – Muśnicką oraz p. Bartosza Chrapowickiego, a wkrótce opublikowane również zostanie sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta.

 

Z poważaniem

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego

 

 

 

 

Poniżej: Notatka działu księgowego wyjaśniająca specyfikę zmian dokonanych w 2017 roku w księgowości Polskiego Związku Jeździeckiego

1. Decyzja o wystawianiu faktur / not dotyczących sprzedaży dla każdego przychodu wpływającego do związku.

Wystawianie dokumentów dla każdego przychodu występującego w Związku miało na celu uszczelnienie ściągalności wpływów, pełną ewidencję wygenerowanych przychodów oraz ograniczenie pracochłonności działu księgowego.

Ograniczenie pracochłonności miała wprowadzić już platforma opłat PZJ, ale okazało się, że oddanie decyzji na temat interpretacji regulaminów i cennika w ręce klientów wprowadziło zamieszanie i dodatkową pracę, a jednocześnie wyprowadzenie środków PZJ okresowo poza rachunek bankowy PZJ pogorszyły płynność finansową Związku i identyfikację przychodów. Wpłaty od klientów były gromadzone na koncie firmy obsługującej platformę opłat PZJ (TPAY) i przelewane okresowymi transzami po potrąceniu prowizji za obsługę (środki spływały transzami raz, dwa razy w miesiącu lub rzadziej, a były dokonywane na zlecenie Pana Piotra Mazurka obsługującego platformę w imieniu PZJ – pracownik Pana Furmanka). Rozksięgowanie takiej transzy na konkretne przychody z podziałem na licencje, paszporty itp. i przyporządkowanie do klientów okazało się praktycznie niemożliwe (do tej pory część środków nie została przyporządkowana) Być może ten system by w pewnym sensie funkcjonował, ale 100 % osób musiałoby zapłacić przez platformę opłat, a niestety część klientów wylogowywała się ze sklepu i płaciła tradycyjnie lub w ogóle nie logowała się do sklepu i wiązanie zamówień z opłatami w sklepie i tradycyjnymi generowało dodatkową pracochłonność, nieścisłości i brak prawidłowej kontroli nad wpływami, nie licząc już kosztów opłat i prowizji związanych z platformą. Również wystawiane były paragony na „sprzedaż detaliczną” co w przypadku Związku powodowało kłopot, ponieważ z paragonu nie wynikało kto za jakiego konia zapłacił (tylko sprzedaż detaliczna licencja konia 1 szt.), a w przypadku licencji ma to istotne znaczenie, że ten a nie inny koń ma opłacona licencję.

Obecnie wszyscy pracownicy, którzy generują przychody dla Związku (np. wystawiają licencję zawodnika, sędziego, szkoleniowca, wydają paszport, odznakę, wpisują zawody do kalendarza, ale również wykonują decyzje Zarządu, Rzecznika dot. kar i obciążeń) są zobowiązani wystawić w systemie fakturę / notę (w zależności od charakteru opłaty) lub jeżeli nie robią tego osobiście, zlecić to osobie obsługującej program Symfonia. Dzięki temu należność jest zaewidencjonowana w systemie, ma swój termin płatności i jest dostępna dla wszystkich, którzy potrzebują informacji czy dany klient zapłacił należność czy nie, daje informacje dla windykacji, ale również daje informację o ilości wystawionych licencji, odznak, rozliczonych zawodów. Taki system będzie pracował prawidłowo, jeżeli 100 % opłat będzie zaewidencjonowanych (tak jak w systemie opłat), ale odpowiedzialność za prawidłowe naliczenie opłaty dla klientów została przeniesiona z klientów (sklep) na pracowników związku. Klient wysyła email z zamówieniem (dzięki temu jest podstawa do obciążenia – nie załatwiamy licencji na telefon) i opisuje jaką usługę ma Związek dla niego wykonać, a pracownik wykonuje usługę, a następnie wycenia wg cennika PZJ wykonane czynności i doprowadza do wystawienia dokumentu obciążającego. Dokument z 14 dniowym terminem płatności jest wysyłany do klienta drogą elektroniczną. Klient dokonuje przelewu na kwotę wskazaną na dokumencie wpisując w tytule przelewu numer faktury.

Kolejna operacja to importowanie wyciągów z banku do systemu Symfonia przez księgowość PZJ. Tutaj również została ograniczona pracochłonność, ponieważ wyciągi nie są księgowane ręcznie, więc nikt nie musi rozszyfrowywać i rozksięgowywać danej płatności lub ustalać z pracownikami działów za co klient mógł zapłacić. W szczycie sezonu zajmowało to niekiedy cały dzień pracy pracownika księgowości, żeby prawidłowo powiązać płatności z usługą. W tej chwili system przyporządkowuje płatności po numerze konta bankowego i łączy z płatnością po numerze faktury. Pracownik księgowości nadal musi kontrolować wyciąg, bo często na kogoś innego jest faktura, a kto inny płaci (naszymi klientami są w dużej mierze osoby fizyczne -za dziecko raz płaci mama raz tata, a tylko firmy i osoby prawne płacą z jednego konta bankowego) ale sprowadza się to tylko do uzgodnienia kontrahenta i numeru faktury (operacja zajmuje ok 30 min max licząc z uzgodnieniem). Pracownika księgowości w tym momencie nie interesuje za co jest faktura, bo taka informacja jest na fakturze, za prawidłowość faktury odpowiada osoba wystawiająca, która osobiście lub pośrednio ustalała z kontrahentem zamówienie, a księgowanie faktur sprzedaży odbywa się poprzez import do programu księgowego, więc praca księgowego w tym zakresie to kontroling prawidłowości systemu. Ostatnia operacja to synchronizacja faktur z wyciągiem i faktury za które wpłynęła opłata na konto PZJ w systemie zmieniają swój status na „zapłacone”. Większość pracowników nie ma bezpośredniego dostępu do konta bankowego PZJ, więc wpłacanie tradycyjnie i informowanie „a ja zapłaciłem” nic nie daje, ponieważ pracownik i tak tego nie widzi. Pracownik musi wystawić dokument i dopiero po synchronizacji z płatnościami zobaczy, że dokument zmienił status na „zapłacony”.

Dodatkowa zaleta to fakt, że wszystkie środki przechodzą przez konta Związku, więc nie krążą przez konta firm zewnętrznych (TPAY). Dzięki temu środki nie mogą się też „zgubić” tzn., że ktoś zapłacił, ale to się gdzieś zaksięgowało i trzeba szukać. Taki problem mamy jeszcze w przypadku wyjaśniania spraw dotyczących opłat z początku 2017, gdzie płatność mogła być dokonana przez sklep lub księgowana w poprzednim systemie księgowym (jesteśmy w trakcie wyjaśniania spraw, ale większość już jest uzgodniona) natomiast w stosunku do obecnie wystawianych faktur pewność, że ktoś zapłacił lub nie jest 100 %. Wyjątkiem może być zdublowanie faktury, ale to też łatwo sprawdzić oraz wpłaty tradycyjne (bez faktur), które robią trochę zamieszania, ale są do opanowania (w tym celu dla faktur został dodany oddzielny rachunek bankowy, aby w pierwszym okresie oddzielić opłaty na podstawie dokumentów od tych opłacanych tradycyjnie).

Kolejną zaletą wystawiania faktur, a od 2018 również fiskalizowania jest spełnienie ustawowego wymogu pełnej ewidencji przychodów oraz konieczność wysyłania faktur do Ministerstwa Finansów w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego. Dzięki fakturowaniu, ten wymóg również został spełniony. Nie ma natomiast możliwości „poprawiania” żadnej faktury, ponieważ fiskalizacja blokuje dokument do edycji. W przypadku pomyłki musi być wystawiona korekta faktury.

2. W okresie, za który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe zmieniono zasadę kwalifikacji przychodów i kosztów dotyczących dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki z pozostałej działalności operacyjnej na podstawową działalność statutową zgodnie ze wskazaniem biegłego rewidenta w raporcie za rok 2016. Informacja ta dotyczy przypisania danych w Rachunku Zysków i Strat. W latach ubiegłych przychody jak i koszty związane z realizacją dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki były wykazywane odpowiednio w Pozostałych Przychodach Operacyjnych (pozycja D) oraz Pozostałych Kosztach Operacyjnych (pozycja E) w Rachunku Zysków i Strat. Jest to zgodne z obowiązującymi przepisami rachunkowymi, ale dotyczy dotacji o charakterze incydentalnym np. dotacja na zakup środka trwałego. Na wniosek Biegłego Rewidenta badającego sprawozdanie za 2016 rok przesunięto klasyfikację przychodów i kosztów związanych z dotacjami z Pozostałych Przychodów i Kosztów Operacyjnych do odpowiednio Przychodów netto ze sprzedaży (pozycja A) oraz Kosztów Działalności Operacyjnej (pozycja B). Przepisy pozwalają na taki ruch o ile jest polityka rachunkowości danej jednostki zakłada możliwość takiej klasyfikacji. Zmiana ta jest neutralna w stosunku do wyniku finansowego za rok obrotowy. Biegły Rewident analizując przychody Związku stwierdził, że wpływy z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki mają od kilku lat charakter cykliczny, stanowią ok połowę budżetu rocznego Związku i jest z nich finansowana statutowa działalność Związku związana ze sportem (szkolenie i współzawodnictwo Kadry Narodowej). Biorąc pod uwagę powyższe argumenty poleciła przesunięcie dotacji z pozostałej działalności (co do zasady pobocznej, marginalnej) na działalność podstawową (statutową). Z tego co się orientuję w wielu Związkach Sportowych jest to działalność podstawowa, a szczególnie w tych, które maja niskie wpływy własne i funkcjonują dzięki dotacji.

3. W okresie, za który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe wykazano w przychodach i kosztach wszystkie transakcje z Międzynarodową Federacją Jeździecką. Dotychczas transakcje z FEI były księgowane na dwa sposoby tj. część dotycząca opłat licencyjnych była księgowana w przychody i koszty, natomiast pozostałe transakcje dotyczące opłat związanych z organizacją zawodów międzynarodowych w Polsce były księgowane sposób uproszczony poprzez konta zespołu „3”.

Informacja ta dotyczy sposobu ujęcia dokumentów z FEI (Międzynarodowa Federacja Jeździecka). W latach ubiegłych transakcje z FEI w których Polski Związek Jeździecki był tylko pośrednikiem do odbiorcy końcowego nie były ujmowane jako koszt i przychód. Na przykład, jeżeli jednostka zewnętrzna (klub jeździecki) organizowała zawody międzynarodowe zgłoszone do kalendarza Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej, nie mogła tego zrobić inaczej jak poprzez Polski Związek Jeździecki. To Związek zgłaszał zawody w imieniu organizatora do FEI, FEI obciążało Związek fakturą (koszt Związku), a Związek wg wewnętrznych regulaminów obciążał kwotą organizatora (przychód Związku). W związku z tym, że operacja ta co do zasady była tylko pośrednictwem, do końca 2016 roku była przeprowadzana przez rozrachunki (stara symfonia) lub później przez magazyn (wapro – fakir). Polski Związek Jeździecki dokonywał płatności w imieniu organizatora, a następnie obciążał taką samą kwotą organizatora krajowego z pominięciem ujęcia danej transakcji w przychodach i kosztach. Wartość wpływów i wypływów była taka sama, więc persaldo wynik tych transakcji był neutralny dla wyniku finansowego. W 2017 roku wszystkie opisane sytuacje były ujmowane zgodnie z Ustawą o Rachunkowości w przychodach i kosztach, to jest: zakup usługi (zapłata za usługę) w imieniu jednostki zewnętrznej (Klubu Jeździeckiego) był traktowany jako koszt Polskiego Związku Jeździeckiego a przekazanie tej usługi jednostce zewnętrznej (wpłata za usługę) jako przychód Polskiego Związku Jeździeckiego. Ta zmiana miała na celu dostosowanie ksiąg do wymogów Ustawy o Rachunkowości (historycznie Stowarzyszenia miały prawo do uproszczeń, obecnie te możliwości zostały ograniczone), a także związane były z wysyłką chociażby pliku JPK do MF. Są tam wykazywane wszystkie faktury sprzedaży, więc nie może być inna kwota przychodów związku (z pominięciem części rozliczeń z FEI) a inna wynikająca z wystawionych faktur na cała sprzedaż. Nie da się generując pliki JKP czy raportu z kasy fiskalnej wyeliminować części faktur. Poza tym organizatorzy zawodów w związku z organizacją zawodów prowadzą działalność gospodarczą i wliczają faktury PZJ do swoich kosztów, więc nie możemy nie ujmować wpływów z tych faktur jako naszych przychodów (w przypadku kontroli byłby problem). Spowodowało to w 2017 roku zwiększenie wartości kosztów i przychodów wykazywanych w Rachunku Zysków i Strat, ale na wysokość wyniku finansowego za 2017 rok transakcje te nie miały istotnego wpływu poza różnicami kursowymi związanymi z obrotem środkami pieniężnymi w walutach obcych, gdzie na różnice Związek nie ma wpływu.

4. W okresie, za który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe rozbudowano strukturę planu kont wykorzystując pełny układ kont zespołu „4” i „5”. Informacja to dotyczy zwiększenia przejrzystości ksiąg rachunkowych co umożliwia lepszą kontrolę nad wydatkowaniem środków pieniężnych oraz obserwacją centrów generacji kosztów. Te same koszty klasyfikowane są w dwóch miejscach na kontach zespołu „4” i „5” w zależności od cechy.

Konta zespołu „4” mają za zadanie informować o rodzaju (kategorii) poniesionych wydatków. Głównymi kategoriami kosztów w tych kontach (wewnątrz których można dokonywać jeszcze bardziej szczegółowego podziału) to: - amortyzacja (związana z zużyciem środków trwałych) - zużycie materiałów i energii (np. materiały biurowe, środki chemiczne, wyposażenie biura, paliwo samochodowe, pasza dla koni, suplementy dla koni) - usługi obce (czynsz, obsługa prawna, obsługa księgowa, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia, usługi trenerskie, usługi weterynaryjne) - podatki i opłaty (opłaty sądowe, opłaty bankowe) - wynagrodzenia (płace pracowników) - ubezpieczenia społeczne (składki ZUS) - pozostałe koszty (wyjazdy służbowe, zwroty kosztów dojazdu).

Konta zespołu „5” mają za zadanie informować o miejscu powstawania kosztów w danej jednostce. W przypadku Polskiego Związku Jeździeckiego wyszczególnione są trzy profile działalności (zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach oraz ustawie o rachunkowości), są to: - działalność statutowa nieodpłatna – w skład wchodzą wydatki związane pobieraniem składek od członków Związku oraz koszty związane z realizacją dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki niepokryte ze środków dotacyjnych a środków pieniężnych posiadanych przez Związek, - działalność statutowa odpłatna – są to koszty związane z realizacją zamówień paszportów, licencji, koszty obsługi biura, koszty certyfikacji, koszty organizacji zawodów, - działalność gospodarcza – są koszty związane z umowami sponsoringowymi. Podział ten ma za zadanie dokładniejsze wyszczególnienie kosztów oraz kontrolę ze względu na miejsce powstawania kosztów oraz ich charakter.

Technicznie jedna faktura stanowiąca koszt PZJ podczas księgowania jest ujmowana równolegle w dwóch miejscach (na dwóch różnych kontach). Nie ma to wpływu na wynik finansowy związku, ponieważ dublowane zapisy są równoważone poprzez konto „490 -rozliczenie kosztów”. I tak: jeżeli chcemy uzyskać informację o kosztach Związku ze względu na rodzaj tzn. czy to jest materiał, usługa czy wynagrodzenie, generujemy zapisy i wynik finansowy na podstawie kont zespołu „4”, a konta zespołu „5” są zerowane (znoszą się) na koncie 490 (aby nie dublować kosztów) Związek ma ograniczone rozliczenia międzyokresowe, więc zapisy na koncie 490 będą się zerować na koniec roku obrotowego (w przeciwieństwie do firm produkcyjnych). Jeżeli chcemy uzyskać informacje na temat kosztów Zarządu, kosztów dotacji lub innego podziału dotyczącego miejsca powstawania kosztu, generujemy wynik finansowy i wykorzystujemy zapisy z kont zespołu „5”, a konta zespołu „4” są w tym momencie „zerowane” na koncie 490. Do końca roku 2016 Związek w planie kont miał tylko konta zespołu „5”, a podział wg rodzaju kosztu do sprawozdań finansowych był generowany przy udziale ręcznej pracy.

Podsumowanie

Dzięki dokonanym zmianom w księgowości PZJ, analiza kosztów działalności Związku  bardziej szczegółowa, a ustawienia nowego systemu handlowo - księgowego pomimo poniesienia w 2017 roku kosztów zakupu i wdrożenia programu, ograniczają część kosztów księgowości lub przesuwają część operacji (kontrola sprzedaży) na inne działy „nie księgowe” (wystawiać faktury i windykować nie musi, a nawet nie powinna księgowość oczywiście w miarę możliwości Związku). System symfonia moduł Handel ma również możliwość gromadzenia i ewidencjonowania informacji o zapasach Związku wykazywanych w magazynach PZJ, a moduł Środki Trwałe pozwala na ewidencję środków trwałych i wyposażenia Związku.

Ewelina Ćwiklak – Muśnicka

Bartosz Chrapowicki (Impuls Pro)